ACȚIUNI SCUTITE DE PLATA TAXEI DE TIMBRU

În procesele penale, în cadrul cărora a persoana vătămată (victima) a formulat cerere de obligare a inculpatului la plata unor daune interese, materiale sau morale ( despăgubiri), pentru sumele solicitate pe latură civilă, persoana vătămată este scutită de plata taxei de timbru.

Același principiu se aplică și situației în care despăgubirile  (decurgând dintr-o cauză penală) sunt solicitate pe cale separată la instanța civilă.

Bine de știut !!! În cadrul procesului penal, despăgubirile pot fi solicitate atât de la inculpat, cât și de la persoana fizică/juridică care a fost introdusă în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente. Aceștia, conform legii, răspund în solidar.

Nu uitați !!! Chiar dacă acțiunea civilă este formulată separat de procesul penal, fie că vorbim de cea formulată împotriva inculpatului sau de cea formulată împotriva persoanei responsabile civilmente sau împotriva ambilor, ACȚIUNEA ESTE SCUTITĂ DE TAXĂ DE TIMBRU.

Dacă judecătorul vă pune în vedere să achitați taxă de timbru, faceți CERERE DE REEXAMINARE prin care trebuie să solicitați exonerarea de la plata taxei de timbru.

Sediul materiei: art. 29 din OUG 80/2013 care dispune în sensul următor

Art. 29

(1)        Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare şi extraordinare, referitoare la:

a)         stabilirea şi plata pensiilor, precum şi alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale;

b)         stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi a altor forme de protecţie socială prevăzute de lege;

c)         obligaţiile legale şi contractuale de întreţinere, inclusiv acţiunile în constatarea nulităţii, în anularea, rezoluţiunea sau rezilierea contractului de întreţinere;

d)         stabilirea şi acordarea despăgubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei măsuri preventive pe nedrept;

e)         adopţie, ocrotirea minorilor, tutelă, curatelă, consiliere judiciară, tutelă specială, încuviinţarea mandatului de ocrotire, asistenţa persoanelor cu tulburări psihice, precum şi la exercitarea de către autoritatea tutelară a atribuţiilor ce îi revin;

f)          protecţia drepturilor consumatorilor, atunci când persoanele fizice şi asociaţiile pentru protecţia consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor;

g)         valorificarea drepturilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie;

h)         exercitarea drepturilor electorale;

i)          cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din acestea;

j)          stabilirea şi acordarea despăgubirilor civile pentru pretinse încălcări ale drepturilor prevăzute la art. 2 şi 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, cu modificările ulterioare;

k)         drepturile şi interesele legitime pretinse de foştii deţinuţi şi persecutaţi pentru motive politice în perioada regimului comunist din România;

l)          orice alte acţiuni, cereri sau acte de procedură pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxă judiciară de timbru.

(2)        Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile, acţiunile şi căile de atac formulate de către prefect sau primar pentru anularea actelor juridice făcute ori emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)        Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru dizolvarea societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

(4)        Acţiunile şi cererile privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici şi ale funcţionarilor publici cu statut special sunt asimilate, sub aspectul taxei judiciare de timbru, conflictelor de muncă.

(5)        Pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, dacă realizarea serviciilor de copiere nu se realizează de către instanţă, ci de către prestatori privaţi care funcţionează în sediul instanţei, nu se percepe taxă judiciară de timbru.

Potrivit art. 86 alin. (1) NCPP, are calitatea de parte responsabilă civilmente nu doar persoana care are, potrivit legii civile, obligaţia legală de a repara prejudiciul alături de inculpat, ci şi persoana care are această obligaţie asumată printr-o convenţie valabil încheiată.

 Aşadar, vor avea calitatea de parte responsabilă civilmente atât părinţii inculpatului minor, comitentul prepusului (spitalul, firma de pază, angajatorul), dar şi asigurătorii ( în cazul accidentelor rutiere ș.a.), bonele ş.a.m.d.

Ai întrebări ? Apasă aici și lasă un mesaj

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *