Site-ul www.avocatprofesionist.ro prelucrează date cu caracter personal în scopul derulării activităților societății, cu respectarea prevederilor legale referitoare la acestea din tarile in care opereaza. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate cu respectarea următoarelor principii:

·         legalitate, echitate şi transparenţă

·         scop determinat, explicit şi legitim

·         minimizarea datelor (date adecvate, relevante și limitate)

·         exactitate, actualitate

·         stocare limitată

·         integritate şi confidenţialitate

·         responsabilitate

CAPITOLUL I

Scop

Scopul Politicii generale de protecție a datelor cu caracter peronal („Politica GDPR”) este acela de a stabili regulile și practicile care reglementează modul în care www.avocatprofesionist.ro asigură conformarea cu principiile şi regulile stabilite de GDPR în activitățile sale de prelucrare a datelor cu caracter personal ale clienților, furnizorilor, partenerilor, angajaților și ale altor persoane fizice.

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

Prezenta politică se aplică tuturor activităților desfășurate de www.avocatprofesionist.ro care implică prelucrarea de date cu caracter personal în calitate de operator, precum și a celor desfășurate în calitate de împuternicit al unui operator, activități care intră sub incidența dreptului Uniunii.

CAPITOLUL III

Definiții și abrevieri

·         consimţământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

·         date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”) direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale

·         DPD departament protecția datelor cu caracter personal

·         DPO responsabil cu protecția datelor

·         GDPR înseamnă REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

·         operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

·         persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

·         persoană vizată înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;

·         prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

CAPITOLUL IV

Obiectivele politicii GDPR

1. Asigurarea legalității prelucrării datelor

În derularea activităților sale, www.avocatprofesionist.ro prelucrează date cu caracter personal în următoarele condiții:

a.        persoana vizată şi-a dat consimţământul

b.        prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte

c.        prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine

d.        prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice

e.        prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de www.avocatprofesionist.ro sau de operator (în cazul în care www.avocatprofesionist.ro acționează ca împuternicit)

2. Asigurarea drepturilor persoanei vizate

www.avocatprofesionist.ro respectă dreptul persoanelor fizice la viață privata.

Atunci când prelucrează date cu caracter personal, societatea comunică persoanei vizate ce date colectează, scopul colectării, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, durata stocării datelor, ștergerea acestora la finalul periodei de stocare. În cazul în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Prelucrarea datelor se face doar de personalul autorizat în acest sens.

Datele cu caracter personal prelucrate şi utilizate de către www.avocatprofesionist.ro se vor stoca pe suport electronic sau arhiva pe suport hârtie, pentru perioada necesară pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate și în conformitate cu prevederile legale aplicabile activităților derulate de societate.

La încheierea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele cu caracter personal prelucrate se distrug.

În cazul în care www.avocatprofesionist.ro în derularea activităților din obiectul de activitate al societății acționează ca împuternicit al unui operator, va încheia cu operatorul un acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin care se va asigura că sunt respectate drepturile persoanelor vizate.

În cazul în care persoana vizată dorește să-și exercite un drept sau să facă o reclamație, se poate adresa la următoarele date de contact:

·         adresă: Splaiul Independenței 2J Scara 1, Etaj 3, Apartament 16, Sector 3, Bucureşti

·         adresă de e-mail: elena.banica@avocatprofesionist.ro

·         tel: 0773 770 133

www.avocatprofesionist.ro furnizează persoanei vizate informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri în temeiul articolelor 15-22, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. www.avocatprofesionist.ro informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii,prezentând și motivele întârzierii.

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, www.avocatprofesionist.ro informează persoana vizată, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

POLITICA COOKIE

Începând cu intrarea în vigoare a Regulamentului European 2016/679 privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), vizitatorii site-urilor web au dreptul să fie informați în mod specific și la zi despre toate datele care sunt colectate despre ei, scopul colectării ca și despre unde și cui sunt transmise aceste date.

www.avocatprofesionist.ro foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. „Cookie”-urile au rolul de a facilita accesul și livrarea serviciilor folosite de utilizatorii de Internet, precum personalizarea anumitor setări (limba, țara, prețuri afișate în moneda națională). „Cookie”-urile, pe baza informațiilor pe care le adună despre utilizatori, îi ajută pe deținătorii de site-uri să își eficientizeze produsul astfel încât acesta să fie cât mai ușor accesat de către utilizatori și de asemenea, cresc gradul de eficiență a publicității online.

Cookie („browser cookie” sau „HTTP cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe orice terminal cu acces la Internet (computer, telefon mobil, tabletă etc.) și este instalat prin solicitarea emisă de un web-server unui browser (ex: Firefox, Chrome).

Regulamentul GDPR permite stocarea de cookie-uri pe echipamentele dumneavoastră daca sunt strict necesare pentru buna funcționarea a siteului web. Acest site web folosește diferite tipuri de cookie-uri. Vă puteți modifica sau retrage în orice moment consimțământul dat în Politica de cookie.

Puteți afla mai multe despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale și despre cum ne puteți contacta din Politica de Confidentialitate.

În cazul în care doriți o setare mai granulară a cookie-urilor, acest lucru se poate face din setarile browser-ului. Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se gasesc de regulă în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browser-ului web.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare sau puteți folosi opțiunea „ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii:

Pentru a ști tot ce trebuie despre cookie-uri, inclusiv cum le puteți sterge de pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră, vă rugăm să accesați: https://www.cookiebot.com/en/internet-cookies/

Acest site utilizează cookie-uri.

Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.

Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri pot fi plasate de către servicii părţi terţe care apar pe paginile noastre. Puteți, în orice moment, să modificați sau să vă retrageți acordul din Declarația privind modulele cookie de pe website-ul nostru, sau sa intrerupeti navigarea paginii.

Aflați mai multe despre cine suntem, cum ne puteți contacta și cum procesăm datele personale în Politica noastră de confidențialitate.

Consimţământul dvs. se aplică următoarelor domenii: www.avocatprofesionist.ro