CE FACEM NOI   
Consultanta, asistenta, reprezentare...


Statutul profesiei de avocat din 25.09.2004, versiunea actualizata la data de 31.07.2007.

Art. 206. - (1) In lipsa unor dispozitii contractuale mai favorabile, contractul de colaborare poate fi denuntat de oricare dintre parti prin instiintarea celeilalte/celorlalte parti cu cel putin 3 luni inainte. In cazul in care contractul este incheiat cu un avocat stagiar vor fi observate dispozitiile din prezentul statut privind formarea profesionala initiala.

(2) Desocotirea intre parti in cazul denuntarii unilaterale a contractului se va realiza potrivit contractului de colaborare.

5. Avocatul salarizat in interiorul profesiei

Art. 207. - (1) Salarizarea in interiorul profesiei este o modalitate de exercitare a profesiei de avocat prin care un avocat consacra activitatea sa unei forme de exercitare a profesiei careia ii este subordonat in legatura cu determinarea conditiilor concrete de munca.

(2) Avocatul salarizat in interiorul profesiei nu are dreptul la clientela proprie.

(3) Contractul de salarizare in interiorul profesiei se incheie in forma scrisa intre avocatul salarizat si titularul cabinetului individual, sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei de avocat. Contractul va cuprinde in mod obligatoriu mentiunile cuprinse in anexa nr. X la prezentul statut, precum si clauze de formare profesionala initiala, daca avocatul salarizat este stagiar. Orice clauza contrara legii sau prezentului statut este socotita nescrisa.

(4) Dispozitiile art. 206 din prezentul statut se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL IV

Integritatea profesiei de avocat

Secţiunea 1

Drepturile si indatoririle avocatilor

1. Drepturile avocatului

Art. 208. - (1) Avocatul inscris in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei are dreptul sa exercite activitatile specifice profesiei potrivit Legii, prezentului statut, codului deontologic si regulamentului baroului din care face parte.

(2) Persoana primita in profesia de avocat nu poate exercita profesia decat dupa emiterea deciziei de primire in barou si inscrierea pe Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei.

Art. 209. - (1) Dreptul avocatului de a asista, de a reprezenta ori de a exercita orice alte activitati specifice profesiei se naste din contractul de asistenta juridica, in conformitate cu dispozitiile prezentului statut. Contractul prevede in mod expres obiectul si limitele mandatului primit, precum si onorariul stabilit.

(2) In lipsa unor prevederi contrare, avocatul poate sa efectueze orice act specific profesiei, pe care il considera necesar pentru promovarea drepturilor si intereselor legitime ale clientului.

Art. 210. - (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat au dreptul sa isi stabileasca sediul profesional numai in circumscriptia baroului in care sunt inscrisi in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, oricare dintre avocatii titulari sau asociati.

(2) Avocatul isi exercita profesia la sediul principal, la sediile secundare precum si la biroul/birourile de lucru avizate de consiliul baroului.

(3) Consiliul baroului poate aproba deschiderea unuia sau mai multe birouri de lucru in orice localitate din circumscriptia sa.

Art. 211. - (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat au dreptul sa isi stabileasca sedii secundare in circumscriptiile barourilor din care nu fac parte.

(2) Infiintarea sediilor secundare se aproba, la cerere, de consiliul baroului in circumscriptia caruia urmeaza sa se deschida sediul secundar. Cererea va mentiona: forma de exercitare a profesiei, adresa sediului secundar, motivul deschiderii acestuia, avocatii care isi vor desfasura activitatea la sediul secundar si vechimea acestora in profesie.

(3) Decizia de aprobare a cererii de infiintare a sediului secundar se comunica baroului de la sediul principal.

(4) Decizia de respingere a cererii de infiintare a sediului secundar poate fi atacata la Consiliul U.N.B.R., in termen de 15 zile de la comunicare.

(5) In urma aprobarii cererii de infiintare a sediului secundar, avocatul (avocatii) va achita taxa de inscriere si contributia la bugetul baroului pe raza caruia functioneaza sediul secundar, separat de taxele platite la baroul la care isi are sediul principal. Contributia la fondul C.A.A. se achita de fiecare membru al C.A.A. la filiala C.A.A. de pe langa baroului la care este inscris sediul principal.

Art. 212. - Avocatul are dreptul sa refuze contactul cu clientul in prezenta reprezentantului organului de urmarire penala sau de cercetare penala ori a oricarei autoritati publice, precum si in cazul in care exista ori are cunostinta de un sistem de control al contactului cu clientul.

Art. 213. - (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat au dreptul sa utilizeze stampila pe care o vor aplica pe actele emise. Stampila va cuprinde obligatoriu, urmatoarele mentiuni: Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, baroul din care avocatul face parte si denumirea formei de exercitare a profesiei, potrivit modelului din anexa nr. XXI la prezentul statut.

(2) Actele oricarei forme de exercitare a profesiei poarta antet, care va contine: denumirea acesteia, sediul profesional principal, sediile secundare, birourile de lucru si, dupa caz, telefon, telefax, adresa de internet si de e-mail, compunerea nominala a membrilor acesteia, mentiuni privind raporturile de conlucrare si asociere profesionala.

(3) Avocatii pot utiliza parafa profesionala. Aceasta va cuprinde denumirea formei de exercitare a profesiei din care face parte avocatul, numele si prenumele avocatului, precum si mentiunea "avocat stagiar" sau "avocat definitiv", dupa caz, potrivit anexei nr. XXIII la prezentului statut.

(4) Pentru actele intocmite conform art. 3 alin. (1), lit. c) din Lege, se aplica parafa al carei model este prevazut la anexa nr. XXIV la prezentul statut.

2. Indatoririle avocatului

Art. 214. - (1) Exercitiul liber al profesiei, demnitatea, constiinta, independenta, probitatea, umanismul, onoarea, loialitatea, delicatetea, moderatia, tactul si sentimentul de confraternitate sunt principii esentiale ale profesiei de avocat si constituie indatoriri ale acesteia.

(2) Avocatul este obligat sa respecte aceste principii in activitatea sa profesionala, precum si in viata privata.

Art. 215. - (1) Sediul profesional si celelalte spatii in care avocatul isi desfasoara activitatea profesionala trebuie sa asigure pastrarea secretului profesional.

(2) Secretul profesional vizeaza toate informatiile si datele de orice tip, in orice forma si pe orice suport, furnizate avocatului de catre client in scopul acordarii asistentei juridice si in legatura cu care clientul a solicitat pastrarea confidentialitatii, precum si orice documente redactate de avocat, care contin sau se fundamenteaza pe informatiile sau datele furnizate de client in scopul acordarii asistentei juridice si a caror confidentialitate a fost solicitata de client.

(3) In scopul asigurarii secretului profesional, avocatul pastreaza lucrarile numai la sediul profesional sau in spatiile avizate in acest sens de consiliul baroului. Sediul profesional poate fi situat si in locuinta avocatului.

(4) Actele si lucrarile cu caracter profesional sunt inviolabile. Pentru asigurarea secretului profesional, avocatul are obligatia sa se opuna la perchezitionarea domiciliului, a sediului profesional principal, secundar si al biroului de lucru, precum si la perchezitia corporala, cu privire la actele sau lucrarile cu caracter profesional aflate in locurile susmentionate sau asupra sa.

(5) Avocatul este obligat sa se opuna si la ridicarea inscrisurilor si bunurilor constand din acte si lucrari cu caracter profesional daca nu sunt indeplinite conditiile art. 33 din Lege. Avocatul are obligatia ca, de indata, sa incunostinteze despre cele intamplate pe decanul baroului.

Art. 216. - (1) Avocatul este obligat sa studieze temeinic cauzele ce i-au fost incredintate, sa se prezinte la fiecare termen stabilit de instantele de judecata, de organele de urmarire penala sau de alte institutii si sa manifeste constiinciozitate si probitate pentru indeplinirea mandatului incredintat.

(2) Avocatul nu este obligat sa motiveze refuzul preluarii unui caz ce i se propune a fi incredintat, daca acesta nu corespunde crezului sau profesional, cu exceptia dosarelor repartizate obligatoriu sau al gratuitatilor. Pentru acelasi motiv, avocatul poate denunta unilateral o prestatie in curs de executare, deja angajata.

(3) Avocatul este obligat sa respecte solemnitatea sedintelor de judecata, sa pledeze cu demnitate. Avocatului ii este interzis sa foloseasca expresii care ar putea leza instanta si participantii in proces, atat in sedinta de judecata, cat si in afara acesteia.

(4) Ori de cate ori este necesar, in raport cu natura si cu dificultatea cauzei, avocatul are obligatia sa depuna note de sedinta sau concluzii scrise, din proprie initiativa sau la cererea instantei de judecata.

Art. 217. - (1) Avocatul are obligatia sa acorde asistenta juridica obligatorie si/sau gratuita. Cauzele vor fi repartizate cu precadere avocatilor stagiari si tinerilor avocati, cu respectarea competentei profesionale prevazute de Lege.

(2) Avocatii pensionari care continua activitatea nu vor fi repartizati pentru asistenta judiciara obligatorie.

Art. 218. - (1) Avocatul are obligatia sa se asigure pentru raspunderea profesionala, in temeiul art. 40 din Lege.

(2) Prin "raspundere profesionala" se intelege acoperirea daunelor efective suferite de client si rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii, ale prezentului statut si ale regulilor deontologice.

(3) Asigurarea de raspundere profesionala cu caracter minim obligatoriu, se incheie cu observarea urmatoarelor reguli:

a) avocatul stagiar se asigura pentru un risc asigurat in valoare de minimum 3.000 euro anual;

b) avocatul definitiv se asigura pentru un risc asigurat in valoare de minimum 6.000 euro anual.

(4) Asigurarea pentru raspundere profesionala va fi incheiata cel mai tarziu pana la data de 15 decembrie a anului anterior pentru care se incheie si va fi in mod obligatoriu reinnoita anual. Polita de asigurare, a carei copie este certificata de avocat, va fi depusa la secretariatul baroului cel mai tarziu la data de 28 decembrie a fiecarui an.

(5) Societatea civila profesionala si societatea civila profesionala cu raspundere limitata pot incheia asigurare profesionala in care sa fie cuprinsi toti avocatii care isi exercita profesia in calitate de asociati, colaboratori sau salarizati in interiorul profesiei.

(6) Primele de asigurare profesionala achitate de avocat, sau de formele de exercitare a profesiei reprezinta cheltuieli profesionale obligatorii, legal datorate, integral deductibile pentru anul fiscal in curs, in conditiile legii.

(7) Neindeplinirea obligatiilor prevazute in prezentul articol atrage neinscrierea in Tabloul anual al avocatilor cu drept de exercitare a profesiei.

Art. 219. - (1) Avocatul care face parte din organele de conducere ale profesiei are obligatia sa participe la sedintele acestora.

(2) Avocatul are obligatia sa participe la activitatile hotarate de consiliul baroului si aduse la cunostinta prin convocare sau prin anunturi afisate la sediile instantelor din circumscriptia baroului respectiv.

(3) Absenta nejustificata de la activitatile prevazute la alin. (1) si (2) constituie abatere disciplinara grava.

Art. 220. - (1) In activitatea sa profesionala, avocatul poate folosi ca mijloc de proba, copii de pe actele incredintate de client, pastrand actele originale in vederea prezentarii la cererea instantei.

(2) La cerere, avocatul este obligat sa restituie actele originale care i-au fost incredintate, catre persoana de la care le-a primit, in acest sens, avocatul va intocmi un proces-verbal semnat de client sau le va expedia prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si cu continut declarat.

Art. 221. - (1) Avocatul are obligatia sa depuna toate diligentele necesare pentru indeplinirea serviciului profesional ce i-a fost incredintat.

(2) In cazul in care avocatul este impiedicat sa indeplineasca serviciul profesional, isi va asigura substituirea, inclusiv printr-un avocat care isi desfasoara activitatea intr-o alta forma de exercitare a profesiei, daca, in prealabil obtine acordul clientului in acest scop. Modelul delegatiei de substituire este prevazut la anexa nr. V la prezentul statut.

(3) Pentru activitatea de substituire, avocatul care preia cauza are dreptul la onorariul corespunzator activitatii depuse, in conditiile intelegerii dintre avocati.

Art. 222. - (1) Potrivit Legii, avocatul are obligatia sa achite, la termenul stabilit, taxele si contributiile la formarea bugetului baroului, al bugetului U.N.B.R. si al bugetului sistemului de asigurari al avocatilor.

(2) Cuantumul, termenul de plata a taxelor si contributiilor prevazute la alineatul precedent se stabileste prin decizie a baroului, respectiv a Consiliului U.N.B.R., si se aduce la cunostinta avocatilor inscrisi in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei in maximum 15 zile de la data adoptarii acesteia. Contributiile catre bugetul asigurarilor sociale nu pot fi mai mici decat suma stabilita de Consiliul U.N.B.R. care va tine seama de cerinta acoperirii nevoilor curente de plata ale C.A.A..

(3) La stabilirea contributiei avocatilor la bugetului baroului, consiliul baroului va lua in considerare contributia la formarea bugetului U.N.B.R. Contributia baroului la formarea bugetului U.N.B.R. se vireaza lunar, la termenul stabilit de Consiliul U.N.B.R., in contul special constituit in acest scop.

(4) Depasirea termenului de plata a contributiilor prevazute de prezentul articol atrage obligatia de plata a majorarilor de intarziere, in cuantum de 0,5% pe zi de intarziere, aplicat la suma datorata.

Art. 223. - Avocatul are obligatia sa poarte roba in fata tuturor instantelor judecatoresti, in conditiile Legii. Modelul si caracteristicile robei sunt cele descrise in anexa nr. XXV la prezentul statut.

Art. 224. - (1) Avocatul are obligatia sa poarte insigna si sa detina legitimatie de avocat, cu care se identifica in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice si a institutiilor publice, precum si cu alte persoane juridice si fizice, inclusiv in fata avocatilor, cu care intra in contact in exercitarea activitatilor sale.

(2) Modelul legitimatiei si al insignei de avocat sunt prevazute la anexele nr. XXVI si nr. XXVII la prezentul statut.

Art. 225. - (1) Avocatul are obligatia sa foloseasca atat in mod direct, cat si indirect numai procedee oneste in scopul dobandirii clientelei.

(2) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei sunt reglementate in paragraful 3 al prezentei sectiuni.

Art. 226. - (1) Avocatul este obligat sa tina urmatoarele evidente:

a) contractele de asistenta juridica;

b) registrul de evidenta a contractelor de asistenta juridica, al carui model este prezentat in anexa nr. XVII la prezentul statut;

c) registrul de inregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea partilor, a continutului si a datei actelor, in conditiile art. 3 alin. (1), lit. c) din Lege, al carui model este prezentat in anexa nr. XVIII la prezentul statut;

d) registrul de inregistrare a activitatilor fiduciare in conditiile art. 3 alin. (1), lit. g) din Lege, al carui model este prezentat in anexa nr. XIX la prezentul statut;

e) registrul de inregistrare a partilor de interes, a partilor sociale si/sau a actiunilor societatilor, in conditiile art. 3 alin. (1), lit. h) din Lege, al carui model este prezentat la anexa nr. XX la prezentul statut;

f) evidentele cerute de legislatia fiscala.

(2) Consiliul baroului printr-un consilier delegat poate verifica evidentele prevazute la alin. (1), lit. b) - e), in vederea stabilirii modului in care avocatul isi indeplineste obligatiile stabilite de Lege, prezentul statut si statutul C.A.A.. Nerespectarea, de catre avocat, a prezentarii evidentelor solicitate reprezinta abatere disciplinara.

(3) Verificarea evidentelor prevazute la alin. (1) lit. a) se face numai de decan sau inlocuitorul sau de drept, numai in cazul unei anchete disciplinare, si daca exista acordul expres si prealabil al clientului.


 
ACASA   UTILE   SERVICII   PRINCIPII   CONTACT ...sunt avocat,sotie,mama,fiica,sora,prietena si triatleta.
Iubesc tot ceea ce fac sunt iubita si sunt increzatoare.